หน้าหลัก
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
การชะลอการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕7

ตามที่  เทศบาลนครภูเก็ตได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดสำนักการศึกษา  ตามประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕7 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557  นั้น

ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ภก 0023.2/92 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 75  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557  เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ชะลอการแต่งตั้ง การโอน การย้าย ตลอดจนการดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2557

ดังนั้น จึงขอประกาศการชะลอการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา โดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะรับหน้าที่และกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

(นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา)

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

ระกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การชะลอการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดสำนักการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 
สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 601 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา.-

- วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลาราชการ ไม่เกินเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และ

- ระหว่างวันที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการไม่เกินเวลา 15.00 น. ณ งานงบประมาณ สำนักการศึกษา (ชั้น 5) เทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

- กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต และห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

- กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานจัดหาผลประโยชน์ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ วันที่ 4 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน

 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับมัธยมศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน

-ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

-ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา

1.5 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูช่วยสอน ในระดับมัธยมศึกษา และตำแหน่งครูช่วยสอนในระดับประถมศึกษา อัตราเงินเดือน 8,340 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และอัตราเงินเดือน 9,140 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านต่างๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

2.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่งภารโรง (รายละเอียดตามภาคผนวก ค)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

 
รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ประจำปี 2557  “เรียนรู้ชีวิต  ปลูกจิตสาธารณะ” ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557  ณ  อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   และได้รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 21  รายการ  ดังรายการต่อไปนี้

1.  เหรียญทอง   จำนวน 6 เหรียญ

1. การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6

1.  เด็กหญิงสิรภัทร               นวลแก้ว                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

2.  เด็กหญิงเสาวนีย์             พรหมเกิด               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

3.  นายจิรศักดิ์                       หาญอนุพงศ์          ครูผู้ควบคุม

2. การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4 - ม.6

1. นางสาววิภาลักษณ์          รอดเพ็ชร                นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

2. นางสาวกาญจนา             ปราบปัญจะ          ครูผู้ควบคุม

3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6

1.  นายเมฆภัส                       บุญนาม                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

2.  นายเฉลิมเกียรติ              ฉ่างฉาย                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

3.  นางสาวชุติมณฑน์           จีนประชา               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

4.  นางสาวปัจยาการ           พรมแดน                 ครูผู้ควบคุม

4. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4 – ป.6

1.  เด็กหญิงชัยภา                 วัฒนศัพท์               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

2.  นางสาวบุญเจิด               ไอยรา                     ครูผู้ควบคุม

5.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทโครงงาน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ทีม The Space Rescue Robot

1.  เด็กหญิงณัฎฐนิชา           ทองหยู่                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2. เด็กหญิงรภัสรดา              คงสุด                      นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3. เด็กชายชวิศ                      เกษตริกะ                               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

6. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยม ทีม นครภูเก็ต D

1. เด็กชายวัชชานนท์            กลิ่นสมจิตต์           นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2. เด็กชายพงศกร                 เกตุแก้ว                  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3. เด็กชายระพีพันธ์              พีรตะมะ                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

4. นายกิตติพงษ์                    เจินทำ                     พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ควบคุม

2.  เหรียญเงิน จำนวน 5   เหรียญ

1. การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4 – ป.6

1. เด็กหญิงบุษกร                  เต๋จ๊ะ                       นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

2. นางมณีรัตนา                    เอ่งฉ้วน                  ครูผู้ควบคุม

2. การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3

1.  เด็กหญิงพิชญาภา           เจิดสวัสดิ์               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

2.  เด็กหญิงชนาภรณ์           แซ่หลิม                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

3.  เด็กหญิงธิดารัตน์             ภูแช่มโชติ               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

4.  นายสมคิด                        พลเยี่ยม                 ครูผู้ควบคุม

5.  นางสาวธุมาดี                  ทองนะ                    ครูผู้ควบคุม

3. การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 - ป.6

1.  เด็กหญิงฐิดาพร               สินมาก                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

2.  เด็กหญิงนฎา                  คหาปะนะ              นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

3.  เด็กหญิงฎีกาแก้ว            เวียงคำ                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

4.  นางสาวไหมสะหรอ         ช่วยพริก                 ครูผู้ควบคุม

5.  นางสาววันเพ็ญ               ชมพูนุช                   ครูผู้ควบคุม

4. การประกวดโครงงานภาษาไทย ม.4 – ม.6

1.  นายสิทธิพงษ์                   ประทุมภา              นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

2.  นางสาวพัชรพร                                ศุภผล                     นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

3.  นางสาวนลินี                    จีรางศุมาลย์          นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

4.  นางสาวกาญจนา            ปราบปัญจะ          ครูผู้ควบคุม

5.  นางสาวกนกสินี               คงทองจันทร์          ครูผู้ควบคุม

5.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทโครงงาน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ทีม Mission to Mars

1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์       ดำทิพย์                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2.  เด็กหญิงพิมพันภา           แสนป้อ                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3.  เด็กชายณฐพล                 ผลอินทอง             นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

4.  นางสาวปราณี                 หมิเหม                  ครูผู้ควบคุม

5. นายปฐมพงศ์                    ธนกิจจานนท์         ครูผู้ควบคุม

4. เหรียญทองแดง  จำนวน  1   เหรียญ

1. การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 – ม.3

1.  เด็กหญิงแพรวา                แซ่ลิ่ม                นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

2.  เด็กชายมังคเรศ                นิติธรรมมานนท์     นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

3.  นายสุภัทร                      สุวรรณรัฐภูมิ         ครูผู้ควบคุม

5.  รางวัลชมเชย  จำนวน 9  รางวัล

1. การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3

1.  เด็กหญิงสุกัญญา            ศรีอ่อน                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

2.  เด็กหญิงวรภา                วงษาลังการ           นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

3.  นายชรินทร                   ทองเสมอ               ครูผู้ควบคุม

2. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4 – ม.6

1.  นางสาวศิรภัสสร              ตันติบรรณกุล        นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์     ฯ

2.  สาวมณฑิชา                  สวัสดี                   ครูผู้ควบคุม

3. การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1- ม.3

1.  เด็กชายยศธร                  คำสอน                   นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

2.  เด็กชายวัฒนา                 ศรีชนา                    นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

3.  เด็กหญิงจันทกานต์           นาวี                         นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

4.  นายเจษฎา                      สินมาก                   ครูผู้ควบคุม

5.  นางสุเนตร                       สินมาก                   ครูผู้ควบคุม

4  การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

1.  เด็กหญิงกันติชา               วิญญูประดิษฐ์      นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

2.  เด็กหญิงสลิล                   ตั้งฟุ้งเกียรติ           นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

3.  นางสาวพัชรี                     แก้วประชุม            ครูผู้ควบคุม

4.  นางรุ่งทิวา                        เลี่ยวสกุล             ครูผู้ควบคุม

5. การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ป.4 – ป.6

1.  เด็กหญิงเมธาวี                 ทองอ่อน                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

2.  เด็กหญิงคีตญา                 แดงกัลยาณวัจน์       นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

3.  เด็กชายศิวัช                    ศรีศรวล                  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

4.  นางสาวจริยา                   พวงจันทร์               ครูผู้ควบคุม

5.  นางวิภัสรา                      เกษมสมาน            ครูผู้ควบคุม

6.  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบังคับมือ ระดับประถมศึกษา ทีมนครภูเก็ต A

1.  เด็กชายศุภากร                เจียมศิลป์               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2.  เด็กชายเศรษฐพงศ์          ดีบุกรรม                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3.  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์          วีรวัฒนโยธิน            นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

4. นางสาวปราณี                  หมิเหม                  ครูผู้ควบคุม

7.  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบังคับมือ ระดับประถมศึกษา ทีมนครภูเก็ต B

1. เด็กชายสุริยา                    เดชอรัญ                 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2. เด็กชายเศรษฐพงศ์            ดีบุกกรรม              นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3. นายบุญยง                        ศรชัย                      ครูผู้ควบคุม

8. การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบังคับมือ ระดับประถมศึกษา ทีมนครภูเก็ต C

1. เด็กชายภูมิวนา                 บุปผสอน             นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์           วีรวัฒนโยธิน         นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3. เด็กหญิงอารียา                 เจ๊ะเล็ม               นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

4. นายบุญยง                        ศรชัย                ครูผู้ควบคุม

9. การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบังคับมือ ระดับประถมศึกษา ทีมนครภูเก็ต E

1. เด็กชายธนวัฒน์                 สุมขัน                      นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2. เด็กชายนภันตร์                 ทับยัง                      นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

3. เด็กชายสรสิช                  แก้วโพธิ์                  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

4. นางจิรัชญา                     ตันทนิส                   ครูผู้ควบคุม

 
รับสมัครผู้เข้าประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์ในการประกวด มีรายละเอียด คือ

1.  ผู้เข้าประกวด ต้องสมัครเข้าร่วมประกวด โดยสมัครได้ที่สำนักการศึกษา  เทศบาลนครภูเก็ต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  5 สิงหาคม 2557

2.  ผู้เข้าประกวดทุกระดับ  สามารถสมัครได้ในนามของสถานศึกษาโดยส่งผู้เข้าประกวดได้เพียงระดับละไม่เกิน 1 คู่ (ชาย-หญิง) เท่านั้น

3.  ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกระดับ  ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  จัดการประกวดในวันที่  19-20 สิงหาคม 2557  ระหว่างเวลา  07.30 -  08.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เพื่อรับหมายเลขการประกวด  (ซึ่งลำดับการประกวดแต่ละระดับ คณะกรรมการดำเนินการประกวดได้จับฉลากให้เรียบร้อยแล้ว)

4.  ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องเข้าร่วมในพิธีเปิด-ปิดพร้อมรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดทุกคน

5.  เมื่อถึงเวลาประมาณ  11.45  น.  หากการประกวดยังไม่แล้วเสร็จ จะหยุดพักการประกวด  และจะเริ่มประกวดต่อเวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป

6.  การประกวดแต่ละระดับ แยกชาย – หญิง  หากผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ  มีไม่ถึง 5  คน  จะไม่มีการประกวดในระดับนั้น

7.  การประกวดในครั้งนี้จะไม่มีการสาธิตท่าทางการปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น

8.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด  ไม่มีการโต้แย้งใดๆ

9.  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินจาก

-  ความถูกต้องของแต่ละกิจกรรม

-  ความประณีตสวยงามและเป็นธรรมชาติ

-  ความสัมพันธ์กลมกลืนของอิริยาบถ

10.  รางวัลที่จะได้รับจากการประกวดทุกระดับ  ผู้เข้าประกวดที่ชนะลำดับที่ 1 - 3   และรางวัลชมเชย จะได้รับรางวัล  ดังต่อไปนี้

1.) ระดับเตรียมอนุบาล (ชาย-หญิง)

รางวัลที่ 1  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  2,000  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 2  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,500  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 3  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,000  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด 500 บาท    ทั้งชาย-หญิง

2.) ระดับอนุบาล (ชาย-หญิง)

รางวัลที่ 1  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  2,000  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 2  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,500  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 3  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,000  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด 500 บาท    ทั้งชาย-หญิง

3.) ระดับประถมศึกษาช่วงชั้น  ป.1 - ป.3 (ชาย-หญิง)

รางวัลที่ 1  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  2,000  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 2  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,500  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 3  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,000  บาท    ทั้งชาย-หญิง

รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด 500 บาท    ทั้งชาย-หญิง

4.) ระดับประถมศึกษาช่วงชั้น ป.4 - ป.6 (ชาย-หญิง)

รางวัลที่ 1  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  2,000  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 2  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,500  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 3  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,000  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด 500 บาท   ทั้งชาย-หญิง

5.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1-ม.3  (ชาย-หญิง)

รางวัลที่ 1  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  2,000  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 2  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,500  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 3  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,000  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด 500 บาท  ทั้งชาย-หญิง

6.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา (ชาย-หญิง)

รางวัลที่ 1  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  2,000  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 2  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,500  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลที่ 3  โล่รางวัล  พร้อมเงินสด  1,000  บาท   ทั้งชาย-หญิง

รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  พร้อมเงินสด 500 บาท  ทั้งชาย-หญิง

11.  การประกวดจะแบ่งกิจกรรมการประกวดออกเป็น  4 ฐาน รวม 11 กิจกรรม

 

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต  เรื่อง  โครงการเทิดพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี  (กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2557)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลนครภูเก็ต  เรื่อง  การประกวดมารยาทไทย ประจำปี  2557

ใบสมัครการประกวดมารยาทไทย  ประจำปี 2557

 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ของเทศบาล

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง     ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

1.1   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                           จำนวน  1   อัตรา

1.2   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                       จำนวน  3   อัตรา

2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

2.1  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.1.1  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า และ

2.1.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และ

2.1.3  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

2.2 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.2.1  ดำรงตำแหน่ง ครู  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา คศ.1 หรือ ระดับ 6  หรือดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.1 และ

2.2.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  และ

2.2.3   มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด

3. วัน  เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบตามแบบท้ายประกาศ             พร้อมเอกสารต่าง ๆ  ด้วยตนเองได้ที่  สำนักการศึกษา  ชั้น  5  สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  อำเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่  18 กรกฎาคม -  7 สิงหาคม  2557 ในวันและเวลาราชการ  รวมทั้งรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งตามประกาศ หากภายหลังปรากฏว่า           มีผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ของเทศบาล

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หนังสือรับรองของนายกเทศมนตรี

 

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 32

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวาน10
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้19
mod_vvisit_counterเดือนนี้19
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด235100

พยากรณ์อากาศประจำวัน

ราคาน้ำมัน (ปปต.)


feed-image Feed Entries


งานส่งเสริมเผยแพร่สื่อและผลงานทางวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212725 โทรสาร 076-220706 076-212141