หน้าหลัก
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
หลักเกณฑ์การรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี 2558

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) กำหนดจัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี 2558 ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แสดงความกตัญญูกตเวทิตา แก่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ และส่งเสริม สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ ผ่องใส และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับสมัครเด็กเยาวชนเพศชายทั่วไปที่มีอายุ 11-15 ปี เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต

2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) และอยู่ที่วัดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการบรรพชา จำนวน 3 วัน

3. ประกอบพิธีโกนผมและบรรพชา วันที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดมงคลนิมิตร(พระอารามหลวง) กำหนดลาสิกขา วันที่ 26 เมษายน 2558

4. ผู้เข้าร่วมบรรพชาต้องเตรียมการดังต่อไปนี้

4.1 ต้องสมัครเข้าร่วมการบรรพชาด้วยตนเอง และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

4.2 ต้องปฏิบัติตามกฎแห่งสงฆ์ และระเบียบของวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง)

4.3 ต้องเตรียมผ้าถุงสีขาวและเสื้อยืดคอกลมสีขาว จำนวน 1 ชุด

4.4 ในระหว่างบรรพชาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกิจแห่งสงฆ์

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ ขอเชิญเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมบรรพชาได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-2725 ต่อ 515 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2558

 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักการศึกษา

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(ปฏิบัติงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดตาม ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักการศึกษา

 
ระเบียบการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1-4 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2558

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับอนุมัติดำเนินการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง) ห้องประชุม อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต  เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง)

 
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา โดยได้ทำการคัดเลือก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 บัดนี้ การคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

1. ตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับมัธยมศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์)

คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 นายภูริช พิศาลสาคร

คัดเลือกได้ลำดับที่ 2 นายพงษ์พิพัฒน์ วีระประทุม สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 3 นางสาวสุไบดา บิลาอาบู สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 4 นางสาวศิริมา ยี่สิ้น สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 5 นางสาวอมรา รักษา สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 6 ส.อ.คณพัฒน์ ใจหลัก สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 7 นางสาวเกศินี ถิ่นพังงา สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 8 นางสาวมารีนี กาซอ สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 9 นางสาวไลลา มาหะมะ สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 10 นางสาวนาเดีย มะสาและ สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 11 นางสาวนิตยา พฤคฌาญาณ สำรอง

 

2. ตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับประถมศึกษา

คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 นายวุฒิศักดิ์ ภูษิตพัฒน์

 

3. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)

คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 นางสาวจริยา ชูเมือง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 2 นางสาวพรพรรณ ประทีป ณ ถลาง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 3 นางสาวลักษณา คงแก้ว

 

4. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติงานพัสดุ)

คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 นายกันตพงศ์ มหิมา

คัดเลือกได้ลำดับที่ 2 นางสาวทัศนีย์ สิทธิการ

คัดเลือกได้ลำดับที่ 3 นางอรัญญาดา คมกล้า

 

5. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 นางสาวสาลินี มาตรศรี

คัดเลือกได้ลำดับที่ 2 นายจิระภัทร สนิตา

คัดเลือกได้ลำดับที่ 3 นางสาวจารุวรรณ พรหมนุช

คัดเลือกได้ลำดับที่ 4 นางสาวกัลยกร อ้อมนอก

คัดเลือกได้ลำดับที่ 5 นางสาวดุษณี ณะละเอียด

คัดเลือกได้ลำดับที่ 6 นางสาวอรอุมา จอดนอก สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 7 นางสาวพชรมน ศุภวิริยากร สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 8 นางสาวสุธิดา นันตสินธุ์ สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 9 นางอรนิภา เงาศิลป์ชัย สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 10 นางสาวนัสยา ลาหมีด สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 11 นางสาวจิรวรรณ หอมหวล สำรอง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 12 นางสาวศุภาวรรณ รักษายศ สำรอง

 

6. ตำแหน่ง ภารโรง

คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 นายศักดา รักแดน

คัดเลือกได้ลำดับที่ 2 นายสุวิทย์ ใจหาญ

คัดเลือกได้ลำดับที่ 3 นายเสงี่ยม แซ่ตั๋น สำรอง

ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะถือว่าผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำดับที่สูงกว่า และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกกำหนดให้ใช้ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่มีการคัดเลือกแบบเดียวกัน ในสาขาวิชาเอกนั้น และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกและ เทศบาลจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่คัดเลือกได้ โดยจะบรรจุเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ภูเก็ต แล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

 

(นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา)

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

 

 
เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ นางจุฑามาส กุลสวรรค์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการป้องปรามและควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน  สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประเมิน นางจุฑามาส กุลสวรรค์

ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการป้องปรามและควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการป้องปรามและควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ตามกรอบความคิดการประเมินรูปแบบชิป (CIPP Model) เพื่อศึกษาปัญหาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโครงการและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการป้องปรามและควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วยโรงเรียนทั้ง 5 โรง คือ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินโครงการ นักเรียน และผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 1,204 คน กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)ตามกรอบการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam ซึ่งการประเมินความสอดคล้องของโครงการที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน(Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation จำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ทั้งนี้ในแต่ละฉบับประกอบด้วย แบบสำรวจรายการ (Check – list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามปลายเปิด

1.  ผลการประเมินโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการป้องปรามและควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  คณะกรรมการดำเนินโครงการ นักเรียน  และผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

2.  ปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อโครงการป้องปรามและควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการ นักเรียน และผู้ปกครอง ด้านบริบทหรือสิ่งแวดล้อม พบว่า ช่วงระยะเวลาที่จัดบางโครงการไม่ต่อเนื่อง ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน พบว่า คณะกรรมการมีไม่เพียงพอ งบประมาณน้อย ด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่าบางโครงการใช้ช่วงเวลาไม่เหมาะสม ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนไม่พอใจต่อสถานที่จัดกิจกรรม

3.  แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ตามความเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ปกครอง โดยภาพรวมเห็นว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ควรยืดหยุ่นเวลา ในการจัดโครงการออกไปตามความเหมาะสม โดยการวางแผนร่วมกัน ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือตัวป้อน พบว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้สมดุลกับภาระงานและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม ด้านกระบวนการดำเนินงาน ควรเร่งรัดในกำหนดเวลาและด้านผลผลิต พบว่าโครงการส่งผลต่อความพึงพอใจและผลต่อการพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้บริหาร  คณะกรรมการ  นักเรียนและผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังนั้นจึงควรดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องอีกต่อไป

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 33

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้15
mod_vvisit_counterเดือนนี้235
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด236770

พยากรณ์อากาศประจำวัน

ราคาน้ำมัน (ปปต.)


feed-image Feed Entries


งานส่งเสริมเผยแพร่สื่อและผลงานทางวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212725 โทรสาร 076-220706 076-212141